توهین دوباره ترامپ به مهاجران مسلمان!
«دونالد ترامپ»، کاندیدای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا، با حمله مجدد به مهاجران مسلمان مدعی شد که نباید اجازه داد کسی از کشورهای «تروریست»! به آمریکا وارد شود.

توهین دوباره ترامپ به مهاجران مسلمان!

«دونالد ترامپ»، کاندیدای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا، با حمله مجدد به مهاجران مسلمان مدعی شد که نباید اجازه داد کسی از کشورهای «تروریست»! به آمریکا وارد شود.
توهین دوباره ترامپ به مهاجران مسلمان!

آهنگ جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.