توهین بی شرمانه شیعه انگلیسی به آیت الله هاشمی رفسنجانی
گوشه ای از سخنان وی که در سایت رسمی و توییتر او منعکس شده، نشان از دشمنی یاسرالحبیب با این ستون اصلی انقلاب اسلامی ایران دارد.

توهین بی شرمانه شیعه انگلیسی به آیت الله هاشمی رفسنجانی

گوشه ای از سخنان وی که در سایت رسمی و توییتر او منعکس شده، نشان از دشمنی یاسرالحبیب با این ستون اصلی انقلاب اسلامی ایران دارد.
توهین بی شرمانه شیعه انگلیسی به آیت الله هاشمی رفسنجانی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.