رهبر حزب سلفی النور در گفت‌وگو با برنامه «آخر النهار» در شبکه ماهواره‌ای «النهار» مصر، سخن می‌گفت، مدعی شد که اعتقادات مذهب تشیع متفاوت با اسلام است.

اتومبیل

صبحانه

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.