حضرت زینب(علیها السلام)، نخستین دختر علی و زهرا علیهماالسلام است. معروف ترین نام این بانوی بزرگ، «زینب» است.

خبر دانشجویی

کانون نماز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.