توصیه مهم امام حسن عسکری(ع) در کلام آیت الله جوادی آملی
امام حسن عسکری(ع) فرمود: وصول به خدا و نِیل به مقام قُرب الهی یک راه طولانی است و پیمودن این راه طولانی مرکب می‌خواهد و بهترین و راهوارترین مرکب این سفر، نماز شب است.

توصیه مهم امام حسن عسکری(ع) در کلام آیت الله جوادی آملی

امام حسن عسکری(ع) فرمود: وصول به خدا و نِیل به مقام قُرب الهی یک راه طولانی است و پیمودن این راه طولانی مرکب می‌خواهد و بهترین و راهوارترین مرکب این سفر، نماز شب است.
توصیه مهم امام حسن عسکری(ع) در کلام آیت الله جوادی آملی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.