امام جواد علیه‌السلام: هر كه جزعش بر صبرش غالب شود اجرش ضايع شده و پناه به خدا از آن.

خبرگذاری اصفحان

آپدیت نود 32

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.