توصیه آیت الله بهجت به فقرا و محرومان
فقرا در کمبودها و فقر و ناداری باید صبر و شکیبایی داشته باشند و بدانند که آنها هم از نعمت‌های دیگری برخوردارند که اغنیا برخوردار نیستند.

توصیه آیت الله بهجت به فقرا و محرومان

فقرا در کمبودها و فقر و ناداری باید صبر و شکیبایی داشته باشند و بدانند که آنها هم از نعمت‌های دیگری برخوردارند که اغنیا برخوردار نیستند.
توصیه آیت الله بهجت به فقرا و محرومان

خرید بک لینک

عکس

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.