توصیه‌های عرفانی مقام معظم رهبری
خدای متعال آنها را ملت برگزیده قرار داده بود؛ اما چون به خدا غرّه شدند و وظایف خودشان را انجام ندادند، خدای متعال درباره‌ی آنها فرمود: �ضربت علیهم الذّلة و المسکنة�.

توصیه‌های عرفانی مقام معظم رهبری

خدای متعال آنها را ملت برگزیده قرار داده بود؛ اما چون به خدا غرّه شدند و وظایف خودشان را انجام ندادند، خدای متعال درباره‌ی آنها فرمود: �ضربت علیهم الذّلة و المسکنة�.
توصیه‌های عرفانی مقام معظم رهبری

استخدام آموزش و پرورش

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.