توصیه‌های جدید رهبر معظم انقلاب به سید محمدحسین طباطبایی چه بود؟
رهبر معظم انقلاب درحاشیه دیدار جمعی از حافظان و قاریان قرآن کریم، توصیه‌های ارزشمندی به سید محمد حسین طباطبایی(علم الهدی)، نابغه و چهره مشهور قرآنی کشور بیان فرمودند.

توصیه‌های جدید رهبر معظم انقلاب به سید محمدحسین طباطبایی چه بود؟

رهبر معظم انقلاب درحاشیه دیدار جمعی از حافظان و قاریان قرآن کریم، توصیه‌های ارزشمندی به سید محمد حسین طباطبایی(علم الهدی)، نابغه و چهره مشهور قرآنی کشور بیان فرمودند.
توصیه‌های جدید رهبر معظم انقلاب به سید محمدحسین طباطبایی چه بود؟

wolrd press news

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.