شورای روابط اسلامی ـ آمریکایی با هدف مقابله با اسلام‌ستیزی نسخه‌های قرآن به صورت رایگان در ایالت «اوکلاهما» توزیع کرده است.

سایت استخدامی

آپدیت نود 32

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.