تنها راه ملاقات با حضرت ولیعصر (عج)
وفای به عهد یک دستور قرآنی است که در علم حقوق و تجارت گاه به جای آن واژه‌های وفای تعهد، پرداخت و اجرای تعهد به کار برده می‌شود.

تنها راه ملاقات با حضرت ولیعصر (عج)

وفای به عهد یک دستور قرآنی است که در علم حقوق و تجارت گاه به جای آن واژه‌های وفای تعهد، پرداخت و اجرای تعهد به کار برده می‌شود.
تنها راه ملاقات با حضرت ولیعصر (عج)

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.