روشن است که در اسلام ربا گرفتن و ربا دادن (چه در قرض و چه در معامله) جایز نیست، ولی این قانون در مواردی استثنا شده است.

دانلود سریال

استخدام ایران

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.