تلاش میانمار برای تغییر بافت جمعیتی مسلمانان
دولت میانمار با هدف تغییر بافت جمعیتی مناطق مسلمان‌نشین، از ساخت هفت روستای جدید ویژه بوداییان در شهر «منگدو» واقع در ایالت «راخین»(آراکان) خبر داد.

تلاش میانمار برای تغییر بافت جمعیتی مسلمانان

دولت میانمار با هدف تغییر بافت جمعیتی مناطق مسلمان‌نشین، از ساخت هفت روستای جدید ویژه بوداییان در شهر «منگدو» واقع در ایالت «راخین»(آراکان) خبر داد.
تلاش میانمار برای تغییر بافت جمعیتی مسلمانان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.