دو خواهر مسلمان اهل شهر فرانکلین در ایالت «ویسکانسین» آمریکا، صفحه‌ای را در اینستاگرام راه‌اندازی کرده‌اند که «The Samaras» نام دارد و به معرفی مدل‌های نوین پوشش اسلامی می‌پردازد.

تلگرام

باران فیلم

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.