تلاش برای تصویب قانون ممنوعیت ساخت مساجد
یک مسوول منطقه ای «ساردینیا» در ایتالیا مدعی شد که باید قانونی را علیه ساخت مساجد در این منطقه تصویب کنیم.

تلاش برای تصویب قانون ممنوعیت ساخت مساجد

یک مسوول منطقه ای «ساردینیا» در ایتالیا مدعی شد که باید قانونی را علیه ساخت مساجد در این منطقه تصویب کنیم.
تلاش برای تصویب قانون ممنوعیت ساخت مساجد

پرس نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.