رئیس سازمان دیانت ترکیه در ديدار سفیر و رایزن فرهنگی ایران در ترکیه، ضمن تاكيد بر همبستگی بین ملت‌های مسلمان، از تلاش‌های ايران در توسعه مناسبات دو كشور تقدير كرد.

دانلود موزیک

دانلود موزیک

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.