حروف مقطعه حروفی اند که در اول بعضی از سوره ها می آیند و معنای مستقلی ندارند. در تفسیر این حروف آرای مختلفی گفته شده است که رأی درست تر این است که این حروف رمزند و پیامبر و اولیا از آن مطلع اند.

اخبار دنیای تکنولوژی

دانلود موزیک

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.