تفتیش عقاید در مدرسه آمریکایی!
خانواده دانش‌آموزی مسلمان در «لانگ آیلند» نیویورک به دلیل اینکه مسئولین مدرسه او را مجبور کرده‌اند که اعتراف کند، عضو داعش و تروریست است، از مسئولین امر شکایت کردند.

تفتیش عقاید در مدرسه آمریکایی!

خانواده دانش‌آموزی مسلمان در «لانگ آیلند» نیویورک به دلیل اینکه مسئولین مدرسه او را مجبور کرده‌اند که اعتراف کند، عضو داعش و تروریست است، از مسئولین امر شکایت کردند.
تفتیش عقاید در مدرسه آمریکایی!

wolrd press news

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.