تغییر کاربری یک کلیسا به مرکز اسلامی +عکس
با پیگیری و اهتمام شیعیان مقیم شهر پیتر بورو انگلستان و به منظور تامین مکانی برای انجام مناسبات و ائین های مذهبی، کلیسای قدیمی این شهر خریداری و تبدیل به مرکز امام رضا(ع) شد.

تغییر کاربری یک کلیسا به مرکز اسلامی +عکس

با پیگیری و اهتمام شیعیان مقیم شهر پیتر بورو انگلستان و به منظور تامین مکانی برای انجام مناسبات و ائین های مذهبی، کلیسای قدیمی این شهر خریداری و تبدیل به مرکز امام رضا(ع) شد.
تغییر کاربری یک کلیسا به مرکز اسلامی +عکس

car

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.