تظاهرات ضددولتی شیعیان پاکستان
در ادامه بی تفاوتی مسئولان پاکستانی به اعتراض ها علیه کشتار شیعیان در این کشور، 24 حزب و نهاد شیعی پاکستان قصد دارند پس از ماه مبارک رمضان، به نشانه اعتراض به بی تفاوتی ها به رنج های شیعیان در این کشور، در سراسر پاکستان دست به تظاهرات بزنند.

تظاهرات ضددولتی شیعیان پاکستان

در ادامه بی تفاوتی مسئولان پاکستانی به اعتراض ها علیه کشتار شیعیان در این کشور، 24 حزب و نهاد شیعی پاکستان قصد دارند پس از ماه مبارک رمضان، به نشانه اعتراض به بی تفاوتی ها به رنج های شیعیان در این کشور، در سراسر پاکستان دست به تظاهرات بزنند.
تظاهرات ضددولتی شیعیان پاکستان

عکس

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.