تصویری از خسارات ناشی از حمله انتحاری به مرقد امامزاده سیدمحمد
سه تروریست انتحاری خودشان را مقابل ورودی مرقد سید محمد فرزند امام علی الهادی (ع) منفجر کردند که در اثر آن دهها تن شهید و مجروح شدند.

تصویری از خسارات ناشی از حمله انتحاری به مرقد امامزاده سیدمحمد

سه تروریست انتحاری خودشان را مقابل ورودی مرقد سید محمد فرزند امام علی الهادی (ع) منفجر کردند که در اثر آن دهها تن شهید و مجروح شدند.
تصویری از خسارات ناشی از حمله انتحاری به مرقد امامزاده سیدمحمد

بک لینک قوی

مرکز فیلم

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.