تصاویر زیبا بمناسبت ولادت امام هشتم علی ابن موسی الرضا(ع)
حاجیان مكه روند و فقرا سوی تو آیند// جان به قربان رضا كه تو حج فقرایی. ** ولادت شمس الشموس، خسرو اقلیم طوس آقا امام رضا علیه السلام مبارک.

تصاویر زیبا بمناسبت ولادت امام هشتم علی ابن موسی الرضا(ع)

حاجیان مكه روند و فقرا سوی تو آیند// جان به قربان رضا كه تو حج فقرایی. ** ولادت شمس الشموس، خسرو اقلیم طوس آقا امام رضا علیه السلام مبارک.
تصاویر زیبا بمناسبت ولادت امام هشتم علی ابن موسی الرضا(ع)

ساخت بنر

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.