تشییع پیکر مدیر اسبق حوزه علمیه اهل سنت تالش
وی پس از تحمل دو سال رنج بیماری، شب گذشته در سن ۸۰ سالگی ندای حق را لبیک گفت و پیکر آن مرحوم با حضور اقشار مختلف مردم در روستای اوله کری اسالم به خاک سپرده شد.

تشییع پیکر مدیر اسبق حوزه علمیه اهل سنت تالش

وی پس از تحمل دو سال رنج بیماری، شب گذشته در سن ۸۰ سالگی ندای حق را لبیک گفت و پیکر آن مرحوم با حضور اقشار مختلف مردم در روستای اوله کری اسالم به خاک سپرده شد.
تشییع پیکر مدیر اسبق حوزه علمیه اهل سنت تالش

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.