وبسایت کوآرتز با طرح ادعاهایی بی اساس و مضحک، حجاب مسلمانان زن سراسر جهان را به “تروریسم پنهان” نسبت داد.

خرید غذا

باران فیلم

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.