تروریست‌ها كلیسای‌مریم مقدس حلب را تخریب‌كردند
گروه های تروریستی بامداد روز دوشنبه با حمله به منطقه ای در شمال حلب، بخش اعظم كلیسای مریم مقدس را تخریب كردند.

تروریست‌ها كلیسای‌مریم مقدس حلب را تخریب‌كردند

گروه های تروریستی بامداد روز دوشنبه با حمله به منطقه ای در شمال حلب، بخش اعظم كلیسای مریم مقدس را تخریب كردند.
تروریست‌ها كلیسای‌مریم مقدس حلب را تخریب‌كردند

بک لینک قوی

پرس نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.