تخریب مساجد به بهانه گسترش جاده‌ها!
مسلمانان هندی از دولت محلی آندرا پرادش در حیدرآباد خواسته‌اند تا تخریب مساجد و درگاه‌ها را به بهانه گسترش جاده‌ها در این ایالت متوقف کنند.

تخریب مساجد به بهانه گسترش جاده‌ها!

مسلمانان هندی از دولت محلی آندرا پرادش در حیدرآباد خواسته‌اند تا تخریب مساجد و درگاه‌ها را به بهانه گسترش جاده‌ها در این ایالت متوقف کنند.
تخریب مساجد به بهانه گسترش جاده‌ها!

موسیقی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.