تخریب سوریه را مغولان این زمانه انجام دادند!
تمام کشورهای اسلامی باید از مسلمانانی که این چنین تحت ظلم قرار گرفته اند حمایت کنند؛ باید به همه دنیا بگوییم که مسلمانان در قرآن و پیامبر(ص)و اعتقادات اصلی و هدف اصلی هماهنگ هستند.

تخریب سوریه را مغولان این زمانه انجام دادند!

تمام کشورهای اسلامی باید از مسلمانانی که این چنین تحت ظلم قرار گرفته اند حمایت کنند؛ باید به همه دنیا بگوییم که مسلمانان در قرآن و پیامبر(ص)و اعتقادات اصلی و هدف اصلی هماهنگ هستند.
تخریب سوریه را مغولان این زمانه انجام دادند!

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.