تجافی درنماز چیست؟
تجافی در لغت به معنای قرار نداشتن در جای و برداشتن چیزی از جای خود آمده و در کلمات فقها در سه مورد در نماز به کار رفته است

تجافی درنماز چیست؟

تجافی در لغت به معنای قرار نداشتن در جای و برداشتن چیزی از جای خود آمده و در کلمات فقها در سه مورد در نماز به کار رفته است
تجافی درنماز چیست؟

خرید بک لینک

خبر جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.