تبلیغ حجاب در بزرگراه های آمریکا +عکس
در بیلبورد معرفی حجاب در آمریکا تصویری از یک زن مسلمان محجبه کنار مریم مقدس وجود دارد و زیر آن نوشته شده است: دلیل هر دوی آن‌ها برای پوشیدن حجاب یکی است.

تبلیغ حجاب در بزرگراه های آمریکا +عکس

در بیلبورد معرفی حجاب در آمریکا تصویری از یک زن مسلمان محجبه کنار مریم مقدس وجود دارد و زیر آن نوشته شده است: دلیل هر دوی آن‌ها برای پوشیدن حجاب یکی است.
تبلیغ حجاب در بزرگراه های آمریکا +عکس

خبرگزاری مهر

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.