«تبعیض مذهبی» در بی بی سی به روایت کارشناس این شبکه
علی علیزاده «رفتار دوگانه» و «تبعض آمیز» بی بی سی با مسلمانان و غیر مسلمانان را در صفحات مجازی به نقد کشید.

«تبعیض مذهبی» در بی بی سی به روایت کارشناس این شبکه

علی علیزاده «رفتار دوگانه» و «تبعض آمیز» بی بی سی با مسلمانان و غیر مسلمانان را در صفحات مجازی به نقد کشید.
«تبعیض مذهبی» در بی بی سی به روایت کارشناس این شبکه

موبایل دوستان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.