تار موی پیامبر اسلام درموزه‌ای نگهداری می شود +تصاویر
موزه حرم امام حسین(ع) در سال 2009 تأسیس شد و بسیاری از آثار و اشیاء تاریخی صدر اسلام در آن نگهداری می‌شود.

تار موی پیامبر اسلام درموزه‌ای نگهداری می شود +تصاویر

موزه حرم امام حسین(ع) در سال 2009 تأسیس شد و بسیاری از آثار و اشیاء تاریخی صدر اسلام در آن نگهداری می‌شود.
تار موی پیامبر اسلام درموزه‌ای نگهداری می شود +تصاویر

میهن دانلود

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.