تاریخ سلفیت آمیخته با خون مسلمین است
استاد دانشگاه الازهر تاکید کرد که حزب سلفی النور مصر به دنبال فاسد کردن مبانی فکری الازهر است.

تاریخ سلفیت آمیخته با خون مسلمین است

استاد دانشگاه الازهر تاکید کرد که حزب سلفی النور مصر به دنبال فاسد کردن مبانی فکری الازهر است.
تاریخ سلفیت آمیخته با خون مسلمین است

تکنولوژی جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.