بیانیه علمای بحرینی برای توقف اقدامات رژیم آل‌خلیفه علیه شیعیان
217 عالم مسلمان بحرینی در بیانیه‌ای خواستار توقف اقدامات حکومت آل‌خلیفه علیه شیعیان این کشور شدند.

بیانیه علمای بحرینی برای توقف اقدامات رژیم آل‌خلیفه علیه شیعیان

217 عالم مسلمان بحرینی در بیانیه‌ای خواستار توقف اقدامات حکومت آل‌خلیفه علیه شیعیان این کشور شدند.
بیانیه علمای بحرینی برای توقف اقدامات رژیم آل‌خلیفه علیه شیعیان

ورزش و زندگی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.