شیعیان نمی‌دانند خدا چه نعمتهایی به آنها داده است. جلو خنده‌شان را می‌گیرند. گریه را دوست دارند.

کیمیا دانلود

نخبگان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.