برگزاری مسابقه اینترنتی بهترین قاری جهان
نتایج مسابقه اینترنتی «قاری جهانی قدس» در فلسطین شب گذشته، ۳۰ آذرماه، اعلام شد.

برگزاری مسابقه اینترنتی بهترین قاری جهان

نتایج مسابقه اینترنتی «قاری جهانی قدس» در فلسطین شب گذشته، ۳۰ آذرماه، اعلام شد.
برگزاری مسابقه اینترنتی بهترین قاری جهان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.