برگزاری مسابقات قرآن در قلب انگلیس
مسابقات سالانه تجوید و ترتیل قرآن مؤسسه امام حسین(ع) انگلیس در شهر «لندن»، پایتخت این کشور برگزار شد.

برگزاری مسابقات قرآن در قلب انگلیس

مسابقات سالانه تجوید و ترتیل قرآن مؤسسه امام حسین(ع) انگلیس در شهر «لندن»، پایتخت این کشور برگزار شد.
برگزاری مسابقات قرآن در قلب انگلیس

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.