برای ظهور حضرت حجّت چگونه دعا کنیم؟
سخنران مسجد مقدس جمکران در سخنانی شیوه دعا برای حضرت مهدی(عج) و تعجیل در فرج ایشان را تشریح کرد.

برای ظهور حضرت حجّت چگونه دعا کنیم؟

سخنران مسجد مقدس جمکران در سخنانی شیوه دعا برای حضرت مهدی(عج) و تعجیل در فرج ایشان را تشریح کرد.
برای ظهور حضرت حجّت چگونه دعا کنیم؟

اخبار کارگران

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.