با ایجاد رشته فقه و حقوق اسلامی به صورت مجازی موافقت شد
شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد رشته فقه و حقوق اسلامی به صورت الکترونیکی( مجازی )در مقطع کارشناسی دانشگاه قرآن و حدیث با تامین شرایط علمی و آموزشی موافقت قطعی بعمل آورد.

با ایجاد رشته فقه و حقوق اسلامی به صورت مجازی موافقت شد

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد رشته فقه و حقوق اسلامی به صورت الکترونیکی( مجازی )در مقطع کارشناسی دانشگاه قرآن و حدیث با تامین شرایط علمی و آموزشی موافقت قطعی بعمل آورد.
با ایجاد رشته فقه و حقوق اسلامی به صورت مجازی موافقت شد

car

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.