بازسازی نقاط آسیب‌دیده حرم حضرت زینب(س) پايان يافت
کار کاشی‌کاری گلدسته دوم آسيب‌ديده حرم حضرت زینب(س) در دمشق توسط نيروهای متبرع خوزستانی انجام شد و با اين كار پروژه بازسازی نقاط آسیب‌دیده حرم حضرت زینب(س) پایان یافت.

بازسازی نقاط آسیب‌دیده حرم حضرت زینب(س) پايان يافت

کار کاشی‌کاری گلدسته دوم آسيب‌ديده حرم حضرت زینب(س) در دمشق توسط نيروهای متبرع خوزستانی انجام شد و با اين كار پروژه بازسازی نقاط آسیب‌دیده حرم حضرت زینب(س) پایان یافت.
بازسازی نقاط آسیب‌دیده حرم حضرت زینب(س) پايان يافت

گروه تلگرام

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.