اگر فرهنگ جامعه به اسارت برود، کار فرهنگیانی مانند حوزویان وفرهیختگان برای آزادی آن بسیار دشوار می شود

اسکای نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.