اولین واکنش شیخ علی سلمان به صدور حکم حبس خود
حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی سلمان: آنچه برای من اهمیت دارد این است که مردم کشورم در بهترین شرایط باشند.

اولین واکنش شیخ علی سلمان به صدور حکم حبس خود

حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی سلمان: آنچه برای من اهمیت دارد این است که مردم کشورم در بهترین شرایط باشند.
اولین واکنش شیخ علی سلمان به صدور حکم حبس خود

دانلود سرا

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.