به همت جامعه المصطفی و موسسه ترجمان وحی، اولین ترجمه قرآن به زبان روسی توسط ناظم زینال اف مولف و مترجم شیعی رونمایی شد.

دانلود موزیک

مد روز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.