ایشان بر گردن حوزه خیلی حق دارد و اکثر آقایانی که در قم تحصیل کرده اند، از متخرّجین (فارغ التحصیلان) درس ایشان هستند. او انسان نمونه ای بود.

خرید غذا

استخدام ایران

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.