برخی در قنوت نماز انگشتر خود را می چرخانند، اما حکم این کار چیست؟

عکس

مد روز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.