انتقال روزه از ماه رمضان به ماهی دیگر/ حرمت تماشای سریال در ماه رمضان
هر ساله در ماه مبارک رمضان فتواهای عجیبی از سوی برخی روحانیون و مبلغان که بیشتر آنها سلفی هستند، منتشر می شود که برخی از آنها برای مسلمانان دردسر ساز می شود.

انتقال روزه از ماه رمضان به ماهی دیگر/ حرمت تماشای سریال در ماه رمضان

هر ساله در ماه مبارک رمضان فتواهای عجیبی از سوی برخی روحانیون و مبلغان که بیشتر آنها سلفی هستند، منتشر می شود که برخی از آنها برای مسلمانان دردسر ساز می شود.
انتقال روزه از ماه رمضان به ماهی دیگر/ حرمت تماشای سریال در ماه رمضان

گوشی موبایل

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.