انتقال روحانی برجسته شیعیان عربستان به زندان شهر دمام
ماموران رژیم سعودی، آیت الله راضی از روحانیون برجسته عربستان را به زندان شهر “دمام” منتقل کردند.

انتقال روحانی برجسته شیعیان عربستان به زندان شهر دمام

ماموران رژیم سعودی، آیت الله راضی از روحانیون برجسته عربستان را به زندان شهر “دمام” منتقل کردند.
انتقال روحانی برجسته شیعیان عربستان به زندان شهر دمام

اسکای نیوز

باران فیلم

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.