در مدت بیش از 8 دهه اشغال حجاز توسط آل سعود، مقامات وهابی سعودی به بهانه شرک و حاجت خواستن از غیر خداوند، برای محو و تخریب و نابودی این آثار اسلامی اقدام کردند.

شهر خبر

قرآن

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.