امام جماعتی در آمریکا که در فکر آموزش است +عکس
امام جماعت مسجد «سدار راپیدز» در ایالت آیووا در آمریکا با آموزش صحیح اسلام دید منفی آمریکایی‌ها را نسبت به اسلام تغییر می‌دهد.

امام جماعتی در آمریکا که در فکر آموزش است +عکس

امام جماعت مسجد «سدار راپیدز» در ایالت آیووا در آمریکا با آموزش صحیح اسلام دید منفی آمریکایی‌ها را نسبت به اسلام تغییر می‌دهد.
امام جماعتی در آمریکا که در فکر آموزش است +عکس

باران فیلم

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.