الازهر مصر از هیأت علمای عربستان پیروی نمی کند
دانشگاه الازهر مصر با صدور پیامی تبعیت الازهر از هیأت کبارالعلمای عربستان را تکذیب کرد.

الازهر مصر از هیأت علمای عربستان پیروی نمی کند

دانشگاه الازهر مصر با صدور پیامی تبعیت الازهر از هیأت کبارالعلمای عربستان را تکذیب کرد.
الازهر مصر از هیأت علمای عربستان پیروی نمی کند

استخدام

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.