الازهر شیعه را به رسمیت می شناسد
عفیفی گفت: الازهر این گونه نیست که فقط یک مذهب را به رسمیت بشناسد، بلکه ما تمام مذاهب اسلامی از جمله مذهب تشیع را به رسمیت می شناسیم.

الازهر شیعه را به رسمیت می شناسد

عفیفی گفت: الازهر این گونه نیست که فقط یک مذهب را به رسمیت بشناسد، بلکه ما تمام مذاهب اسلامی از جمله مذهب تشیع را به رسمیت می شناسیم.
الازهر شیعه را به رسمیت می شناسد

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.